Haber ve Duyurular

?leti?im Bilgileri

Tel: +90 312 212 81 42
Faks: +90 312 212 81 43
E-Posta: Bu mail adresi spam botlara kar覺 korumal覺d覺r, g繹rebilmek i癟in Javascript a癟覺k olmal覺d覺r
 
鈜nler
DÖKÜM BENTON?T?

CANDÖK 
ya? kum kal?plama için do?al olarak üstün özelliklere sahip sodyum bentonitidir.

Candök, sabit s?k??t?r?labilirlik (40 Kompaktibilite) de?erinde dü?ük nem ihtiyac? ve yüksek termal dayan?m ve yüksek mukavemet de?erleri ile di?er bentonitlerden ayr?l?r.

Dökümhanelerde, yüksek termal dayan?m özelli?i ile bentonit ve kum ilavesi azal?r, yüksek ?s? yüklemelerinde yada yüksek ergime s?cakl?klar?nda, örne?in dü?ük kum oranl? demirçelik dökümhanelerinde yada çelik dökümhanelerinde Candök ideal bentonittir.Dü?ük bentonit ilavesi bentonit maliyetini azaltmak yan?nda, nemi ve toplam AFS kil miktar?n?da azalt?r. Böylece daha dü?ük döküm hata oranlar? elde edilebilinir, ayn? zamanda çevreye daha az at?k at?lmas? aç?s?ndan dökümhanelerin maliyetlerini ciddi anlamda dü?ürür. Bu bentonitin dü?ük nem ihtiyac? nedeniyle kal?p kumunun toplam nem ihtiyac? azal?r. Bu da yüksek neme ba?l? döküm hatalar?n? (gaz hatalar?, yüzey hatalar?) ortadan kald?r?r.


3Döküm Bentoniti ile ilgili Teknik Bilgiler:

Renk
Gri-Sar?
?i?me ?ndeksi
18-25
Jelle?me Katsay?s?
En az 12
PH De?eri
En az 8.5
Rutubet En fazla 10
Sinter De?eri
1050 C‘de hiçbir çekinti yapmadan Sinterle?ecek
Yanma Kayb?
En fazla %8
Kolloidal Özellik
24 saatte en fazla çökelti %3
Kireç
En fazla %1,2
Montmorillonit
En az %60
KARI?IM DENEYLER?  
Ya? Mukavemet
En az 2000 gr/cm2
Islak Çekme
En az 35 gr/cm2
Kuru Mukavemet
En az 2500 gr/cm2


Paketleme Bilgisi:
 • 25 kg polipropilen torba,
 • 35 kg polipropilen torba,
 • 50 kg polipropilen torba,
 • 500-1000 kg Big Bag torba,
 • Silobaslarla dolum ?eklindedir.SONDAJ BENTON?T?

4Canson yüksek ?i?me kapasitesine sahip özel cevherlerden üretilen sodyum bentonitidir.

Avantajlar?;
 • Canson ?i?me ba?lamadan kuyu taban?na ula??r, kuyu duvar? ile kullan?lan malzeme aras?nda köprü olu?umunu engeller.
 • Kuyu boyunca s?v? ve gaz kar???m?n? engeller.
 • Suya kar??t?r?ld???nda kolayca da??l?r ve topakla?ma yapmaz.
 • Canson do?al bir malzeme olup çevreye zarar vermez.


Sondaj Bentoniti ile ilgili Teknik Bilgiler:

Sondaj Bentoniti Spesifikasyonu Section 4 (Bentonit) Section 6 (OCMA)
600 rpm (Min.)
30
30
Yield Point / Plastik Viscosity (Maks.)
3
6
Su Kayb? cm3 (Maks.)
15
16
Ya? Elek 75 mic. (%Maks.)
4
2.5
Nem (%Maks.)
10
13

Paketleme Bilgisi:
 • 25 kg polipropilen torba,
 • 35 kg polipropilen torba,
 • 50 kg polipropilen torba,
 • 500-1000 kg Big Bag torba,
 • Silobaslarla dolum ?eklindedir.


Sondaj Bentoniti ile ilgili Sertifikalar:?N?AAT BENTON?T?

5 Bu uygulamalarda genellikle thixotropic filtre kek özelliklerine sahip bentonit kullan?lmaktad?r. Bu nedenle Çanbensan A.?. in?aat mühendisli?i uygulamalar? için Canins bentoniti üretmektedir.
Dyafram duvar in?aati, fore kaz?k, tünel baraj yal?t?m?, at?k ar?tma tesisleri, tu?la ve çimento hammaddesinde kullan?lmaktad?r.

Canins, tu?la yap?m?nda ara malzeme olarak kullan?ld???nda ya? ve kuru mukavemeti güçlendirir ve su direncini artt?r?r. Ayr?ca çimento hammaddesinde su geçirmezli?ini artt?r?r.

Canins su ve ya? tozlar?n? birarada tutmak için asfalt emülsiyonunda da kullan?l?r.

Paketleme Bilgisi:
 • 25 kg polipropilen torba,
 • 35 kg polipropilen torba,
 • 50 kg polipropilen torba,
 • 500-1000 kg Big Bag torba,
 • Silobaslarla dolum ?eklindedir.